Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Aannamebeleid 

Overweegt u uw kind op de Egbertusschool in te schrijven, dan kunt u contact opnemen met de directie en een afspraak maken. U wordt dan uitgenodigd voor een bezoek op school, waarbij u een rondleiding door de school krijgt en u tevens van alle noodzakelijke informatie over de Egbertuschool wordt voorzien. Met het ingaan van de Wet op Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 heeft het bestuur van de school de verplichting om een passende plek voor het nog niet ingeschreven kind te zoeken. Dit zal in verreweg de meeste gevallen de school van aanmelding zijn. In het geval de school niet aan de onderwijsbehoeften van het kind kan voldoen, zal de school in samenspraak met de ouders zoeken naar een wél passende plek op een andere school binnen het samenwerkingsverband. De meeste kinderen die onze school bezoeken komen uit de stadskern Vianen en directe omgeving (de Hagen en de Borchen). Kinderen buiten dit gebied worden bij aanmelding in eerste instantie altijd naar de school in hun eigen wijk verwezen. Indien ouders echter aangeven waarde te hechten aan plaatsing van hun kind op onze school, wordt besloten het kind op onze school in te schrijven. Ouders hebben immers het recht van vrije schoolkeuze. Kinderen mogen basisonderwijs volgen vanaf de dag dat ze vier jaar geworden zijn. Vóór die tijd mogen ze vijf keer een ochtend of een middag komen kennismaken. Deze kennismaking mag niet achter elkaar en maximaal zes weken voor de vierde verjaardag plaatsvinden, anders is de tijd tussen de gewenning en het echt naar school gaan te lang. De decembermaand en de laatste weken voor het einde van het schooljaar zijn vanwege de drukte minder geschikt om te komen wennen. In overleg met ouders wordt dan naar een alternatieve oplossing gezocht. Uw kind is vanaf de eerste dag van de maand die volgt na de vijfde verjaardag leerplichtig.

Aannamebeleid voor kinderen anders dan vierjarigen
Voor kinderen die van een andere basisschool komen is een onderwijskundig rapport en een bewijs van uitschrijving verplicht. Dat wordt op uw verzoek (aan de basisschool die uw kind thans bezoekt) naar de Egbertusschool opgestuurd. Daarnaast vindt altijd een gesprek met de intern begeleider plaats. Op basis van de inhoud van dit gesprek én het onderwijskundig rapport bepalen wij of uw kind definitief tot de school kan worden toegelaten. Uw kind kan worden geweigerd in het geval de school aantoonbaar niet bij machte is die adequate hulp te verlenen, die uw kind op basis van gedrag dan wel leerproblemen nodig heeft (onderwijsbehoeften van uw kind). Ook kan het zijn, dat de groep waarin uw kind zou worden geplaats het maximale aantal leerlingen heeft bereikt, dan wel zoveel kinderen met specifieke onderwijsbehoeften kent, dat plaatsing van nóg een kind in deze groep niet raadzaam is. In dat geval zal de school voor uw kind een passend onderwijsaanbod verzorgen, dat op een andere school aan uw kind zal worden gegeven. Zijn er geen belemmeringen, dan kunnen we overgaan tot de definitieve inschrijving van uw kind.


Kinderen, waarvan de ouders de katholieke grondslag van de school niet respecteren, kunnen worden geweigerd. Ouders en kinderen dienen zich van gedrag te onthouden, waarbij afstand wordt genomen van of onheuse bejegening plaatsvindt van de met de katholieke richting samenhangende uitgangspunten van de school.
Vertel maar