Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Passend onderwijs
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op een reguliere school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. De wijze waarop de school de extra ondersteuning organiseert, beschrijft de school in een Schoolondersteuningsprofiel (S.O.P.).

Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem/haar past.
 
Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?
Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een aantal problemen oplevert. Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen een indicatie krijgen voor leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden. Ook wordt de indicatiestelling als een ingewikkeld proces ervaren en zijn er nog te veel kinderen die thuis zitten. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te lossen.
 
Voor welke leerlingen is er passend onderwijs?
Passend onderwijs is er voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, speciaal (voortgezet) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de start op school al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later.

Het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) en aan kinderen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) blijft in een landelijk systeem georganiseerd worden. Voor alle andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt het onderwijs georganiseerd in regionale samenwerkingsverbanden.
 
Wanneer is passend onderwijs van start gegaan?
Met ingang van 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben dan zorgplicht en de samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Vanaf dat moment wordt er niet meer gewerkt met het oude systeem voor indicatiestelling.
 
Wat is een samenwerkingsverband?
Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van passend onderwijs. De belangrijkste taak is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen.
 
Wat is de zorgplicht?
Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dat betekent dat de scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die bij hen inschreven staat of zich aanmeldt een passende onderwijsplek krijgt. De school moet zorgvuldig onderzoeken wat het kind nodig heeft en dit eerst proberen zelf te realiseren. Soms blijkt dat een andere school een meer passende plek kan bieden. Daarbij is het belangrijk dat de school goed met ouders overlegt welke school passend is voor het kind.

Bron: informatiegids voor ouders: Passend onderwijs in een notendop
Zie ook Steunpunt Passend Onderwijs
Vertel maar