Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 3

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 3. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind.

Rekenen
Getalbegrip
 • van kralenketting naar gestructureerde getallenlijn t/m 100
 • ligging van getallen tussen tienvouden
 • aflezen en plaatsen van getallen op de gestructureerde getallenlijn t/m 100 (met steun van de kralenketting)
 • tellen in sprongen van 10 vanaf een vijf- of tienvoud
 • getallen tussen 10 en 20 splitsen in tien en de eenheden, op formeel niveau (18=10+…)
 • aanvullen t/m 10 en 20
 • gestructureerd tellen van grote hoeveelheden
Rekenen t/m 10
 • memoriseren van optellen en aftrekken t/m 10
Rekenen t/m 20
 • optellen en aftrekken tussen 10 en 20 naar analogie van het rekenen t/m 10 (15+4 naar analogie van 5+4)
 • optellen met drie termen; handig samennemen
 • rekenen rondom 10
Meetkunde
 • maken van bouwsels met vijf blokken
 • nabouwen van bouwsels aan de hand van opdrachten in taal (links, rechts, voor, achter, enz.)
 • plattegronden van bouwsels maken
 • meten van lengte in centimeters en meters
 • tegels in tegelfiguren tellen (als aanvulling)
 • patronen en mozaïeken
Tip: 
Op www.rekenweb.nl en www.onlineklas.nl kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.

Technisch lezen

Bij veilig leren lezen wordt er gewerkt met kernen. Elke kern heeft doelen voor lezen, begrijpend lezen, spelling en taal. De thema's waarover we werken zijn verzamelen, mijn lievelingsboek en op reis. De doelen staan hieronder per categorie beschreven.

Lezen
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op 'uw(t)', op 'eeuw' of op 'ieuw' correct en vlot lezen
 • algemene tweelettergrepige woorden correct en vlot lezen
 • tweelettergrepige woorden waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is correct en vlot lezen
 • tweelettergrepige woorden die met een lettercluster beginnen en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is correct en vlot lezen
 • tweelettergrepige woorden die eindigen op 'lijk', 'tig' of 'ing' correct en vlot lezen
 • drielettergrepige samenstellingen correct en vlot lezen
 • drielettergrepige woorden correct en vlot lezen
 • teksten op E3 op beheersingsniveau lezen
Begrijpend lezen
 • korte,eenvoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen
 • teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen
 • denkvragen over teksten beantwoorden
 • conclusies trekken uit de context van een gelezen tekst
 • relevante informatie uit een informatieve tekst halen
 • handelingsvoorschrift lezen en uitvoeren
 • reflecteren op gelezen boeken en verhalen, en hun waardering weergeven
 • aangeleerde vaardigheden met betrekking tot begrijpend lezen integreren
Spelling
 • eenvoudige klankzuivere mmkm-woorden, mkmm-woorden en mmkmm-woorden correct opschrijven
 • woorden die beginnen met 'sch' correct opschrijven
 • klankzuivere, tweelettergrepige samenstellingen correct opschrijven
 • veelvoorkomende eenlettergrepige woorden die eindigen op 'ng' of 'nk' correct opschrijven
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op een lettercluster met een tussenklank correct opschrijven
 • een aantal frequent gebruikte eenlettergrepige woorden die eindigen op 'aai', 'ooi' of ''oei' opschrijven
 • beheersen de spelling van een aantal categorieën die in de spellingleergang van veilig leren lezen aan de orde zijn geweest
Taal
 • informatieve teksten gebruiken
 • weten dat je voor een bepaald doel een bepaald soort tekst kunt gebruiken
 • onderhoudend vertellen over een gebeurtenis of over een onderwerp en hun eigen ervaringen daarmee
 • samen diverse functionele teksten schrijven ten behoeve van een tentoonstelling in de klas
 • de woordenschat uitbreiden met woorden die voorkomen in het ankerverhaal en met bepaalde themawoorden (bijv. ruilen, verzamelen, de tentoonstelling, de schat, bewonderen, bijzonder, de winnaar, nieuwsgierig, uitlenen, het doe-boek, het gedichtje, prachtig, de vakantie, kamperen, de bagage, de camping, de omgeving verkennen, zich schamen, slingeren, mopperen)
 • kennismaken met een aantal teksttypen
 • zich bewust zijn van hun persoonlijke voorkeur voor bepaalde boeken en verhalen
 • duidelijk uitdrukken bij het weergeven van hun waardering voor een boek of tekst
 • samen een logboekje of een kort verslag over een gelezen boek schrijven
 • kennismaken met het reisverhaal
 • een eigen ervaring navertellen op basis van de verhaalstructuur 'situatieschets-gebeurtenissen-slot'
 • een persoonlijk verhaal vertellen en daarbij het telefoongesprek als werkvorm gebruiken
 • samen teksten schrijven voor een boek dat een relatie heeft met het thema 'op reis'
Tip:
Het is goed om thuis te oefenen met lezen. Boekjes lezen E3 (dit staat voor eind groep 3). Voor extra oefenmateriaal, neem dan contact op met de juf.            
Vertel maar