Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Leerstofaanbod groep 3

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 3. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind.

Rekenen
Getalbegrip
 • verder- en terugtellen t/m 100, ook in sprongen van 5 en 10
 • tellen van hoeveelheden t/m 100 m.b.v. vijf- en tienstructuur
 • volgorde van de getallen t/m 100: eenheden, vijfvouden, ligging van de getallen tussen de tienvouden
 • splitsingen t/m 10
 • splitsen van getallen tussen 10 en 20 in tienvoud en eenheden
 • getalbeelden t/m 1
 • verkenning van het rekenrek
 • getalbeelden van 11 t/m 20 op rekenrek (en daarbij gebruik maken van de analogie met de beelden t/m 10)
 • getalbeelden van dubbelen t/m dubbel 10 op het rekenrek
Rekenen t/m 10
 • optellen en aftrekken rondom 10
Meetkunde
 • lengten vergelijken en lengteverhouding in context
 • meten met natuurlijke oppervlaktematen
Tijd
 • hele en halve uren en kwartieren
Geld
 • munten van 1, 2, 5 en 10 cent en de onderlinge relatie
 • munten t/m 20 cent samenvoegen tot een bedrag in centen
   
Tip: 
Op www.rekenweb.nl en www.onlineklas.nl kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen. Ook kun je thuis oefenen met het klokkijken.

Technisch lezen

Bij veilig leren lezen wordt er gewerkt met kernen. Elke kern heeft doelen voor lezen, spelling taal en vanaf kern 7 ook begrijpend lezen. De thema's waarover we werken zijn sprookjes, wat komt er uit een ei? en schatgravers. De doelen staan hieronder per categorie beschreven.

Lezen
 • doorzien de structuur van eenvoudige, klankzuivere woorden
 • de volgende structuurwoorden lezen: hout, vuur, geit, uil, pauw, duif, ei
 • de volgende letters kunnen verklanken: ou, uu, g, ui, au, f, ei
 • Alle letters correct en vlot verklanken
 • synthesewoorden correct en vlot lezen
 • het lezen en begrijpen van korte, eenvoudige zinnetjes
 • woorden in wisselrijtjes versneld lezen
 • lezen en begrijpen van korte, eenvoudige verhaaltjes
 • eenvoudige, klankzuivere eenlettergrepige woorden correct en vlot lezen
 • eenlettergrepige woorden die beginnen met 'sch' correct en vlot lezen
 • eenlettergrepige woorden die eindigen op 'ng' en 'b' of 'd' correct en vlot lezen
 • eenlettergrepige woorden met twee medeklinkers vooraan of achteraan correct en vlot lezen
 • eenvoudige tweelettergrepige samenstellingen correct en vlot lezen
 • hoofdletters correct en vlot verklanken
Begrijpend lezen
 • korte, envoudige zinnen en teksten lezen en begrijpen
 • teksten met verwijswoorden lezen en begrijpen
 • conclusies trekken vanuit de context en voorspellingen doen over het verdere verhaalverloop
Spelling
 • fonemen onderscheiden als kleinste klankeenheden
 • de juiste letter bij een gegeven klank plaatsen
 • eenvoudige, klankzuivere woorden leggen en schrijven
Taal
 • weten dat je vragen kunt stellen over een boek
 • een verhaal navertellen zonder gebruik te maken van de illustraties
 • reflecteren op de processen van mondige taal in interactieve situaties
 • integreren gespreksregels
 • de woordenschat uitbreiden met woorden die voorkomen in het ankerverhaal en met bepaalde themawoorden (bijv. verboden toegang, het nest, de eierschaal, de kruiwagen, zich schamen, verbaasd, het zeil, de mast, het ruim, de stuurman, droevig, aan boord, geheimtaal)
 • kennismaken met avonturenverhalen
 • de structuur in een verhaal of boek herkennen op basis van de verhaalstructuur 'situatieschets-gebeurtenis-slot'
 • een zelf meegemaakte situatie beschrijven met een plot
 • het herkennen van de zinsbouw in zinnen die aansluiten bij het ankerverhaal
Tip:
Het is goed om thuis te oefenen met lezen. Boekjes lezen met M3 (dit staat voor midden groep 3) en E3 (dit staat voor eind groep 3). Voor extra oefenmateriaal, neem dan contact op met de juf.
Vertel maar