Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 Hoe we op de Egbertusschool zorgen voor een
            veilige omgeving
 1. We zetten in op preventie. We trachten ongewenst gedrag te voorkomen door in een structureel lessenaanbod de kinderen van groep 1 t/m 8 te leren hoe zij met elkaar kunnen samen leven en leren. We gebruiken daarvoor de methode 'Leefstijl' en ook de catechesemethode 'Trefwoord' besteedt met grote regelmaat aandacht aan sociaal-emotionele thema's.
 2. We stellen met de kinderen gezamenlijk de klassenregels op. Het kader daarvoor wordt gevormd door de regels die de school hanteert.
 3. We hanteren allerlei procedures en protocollen. Zo is er bijvoorbeeld een pestprotocol, een klachtenprocedure mét vertrouwenspersoon en een procedure schorsing en verwijdering van kinderen.
 4. We signaleren gedragsproblematiek door structureel de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen. We hanteren daarvoor o.a. het leerlingvolgsysteem 'Zien'.
 5. We benaderen kinderen op positieve wijze. We belonen positief gedrag met veel complimentjes en laten aan kinderen door voorbeeldgedrag zien hoe je met elkaar om kunt gaan.
 6. We corrigeren ongewenst gedrag. We laten kinderen ervaren dat we niet de persoon, maar het vertoonde gedrag afkeuren. We laten kinderen weten, dat fouten maken mag, maar dat je van die fouten kunt leren.
 7. We gaan met kinderen in gesprek (individueel/met de groep). Waarom vertoont het kind dit gedrag? Is het zich bewust van de nare gevolgen voor een ander? Is het bereid het gedrag in positieve zin bij te stellen? Heeft het daarbij onze hulp nodig?
 8. We leren kinderen hoe zij zich tegen ongewenst gedrag kunnen wapenen. Wat kunnen zij eraan doen om dit gedrag in de toekomst te voorkomen? Hoe kunnen zij het kind, dat ongewenst gedrag vertoont, helpen? Hoe kunnen zij anderen laten weten, dat zij zich niet veilig voelen in deze situatie?
  1. Zo wordt kinderen van jongs af aan geleerd, dat zij hun grenzen kunnen aangeven door 'Stop, hou ermee op!' te zeggen. Kinderen zijn veelal in staat om in ongewenste situaties zelf met oplossingen te komen, die voor alle partijen goed voelen.
  2. Zo wordt kinderen geleerd, dat wanneer het ongewenste gedrag zich, ook na herhaald aangeven van de grenzen, blijft vertonen, de kinderen de hulp van de leerkracht kunnen inschakelen. Deze zorgt in goed overleg met de betrokkenen voor een voor iedereen passende oplossing.
  3. Zo wordt kinderen geleerd, dat zij te allen tijde hun gevoelens met de leerkracht kunnen bespreken. Dit betreft niet alleen negatieve, maar ook positieve gevoelens. Kunnen of willen zij dit niet direct, dan kan dit ook op indirecte wijze. Voorheen hanteerde de school daarvoor de 'Vertel-maar-doosjes', maar nu gebruiken we daarvoor een aan de moderne tijd aangepaste variant. Op de website van de school staan op de homepage twee 'Vertel-maar-smileys': Kinderen krijgen de mogelijkheid om via de smileys te vertellen waar zij vrolijk, blij en/of gelukkig van worden, dan wel somber/boos, verdrietig en/of ongelukkig van worden. Het vertelde wordt beschouwd als een signaal. De leerkracht wordt alert gemaakt op omstandigheden die voor het kind belangrijk zijn en anticipeert daarop: 
   - Door leuke, bijzondere momenten met het kind te vieren. Een knipoog, een  omhoog gestoken duim, een schouderklopje, een positieve opmerking.
   - Door minder leuke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het gedrag van het kind in de gaten te houden.
De signalen hebben als functie alert te zijn/blijven op mogelijke (on)gewenste ontwikkelingen om daar  met beleid op te reageren. Door kinderen de mogelijkheid te bieden om direct/indirect te vertellen waar zij vrolijk/verdrietig van worden, blijven de kinderen niet met onverwerkte gevoelens zitten. Bijkomend voordeel is, dat het team nóg meer zicht krijgt op wat zich achter de schermen in positieve/negatieve zin afspeelt.

Op bovengeschetste wijze werkt het team van de Egbertusschool in nauw overleg met betrokkenen aan een veilige omgeving, waarin kinderen samen leven en leren om zich te kunnen ontwikkelen tot harmonisch mens die zich in de complexe maatschappij staande weet te houden.
 
 
Vertel maar