Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
 De rol van de school 

Het zoveelste beroep dat op scholen wordt gedaan? Kinderen bewegen te weinig, dus scholen zorg voor meer beweging? Kinderen eten niet gezond, dus scholen zorg voor het aanbieden van fruit? Kinderen functioneren niet goed in onze pluriforme samenleving, dus scholen geef vorm aan actief burgerschap en sociale integratie? Zo zwart wit is het gelukkig niet. Scholen zijn niet alléén verantwoordelijk voor burgerschapsvorming. Scholen hebben de taak het pedagogisch klimaat en onderwijs zó in te richten, dat er sprake is van een open en respectvolle leeromgeving gebaseerd op democratische waarden. Kinderen moeten leren zich te gedragen in een democratische gemeenschap. Daarbij gaat het niet om het voortbrengen van brave Hendrikken. Het gaat om het bijbrengen van kennis, vaardigheden en houding om democratisch met elkaar om te gaan als logische kernactiviteit van de school. Burgerschapsvorming is daarbij een middel om kinderen sociaal en emotioneel vaardig te maken, een middel om een goed pedagogisch klimaat te realiseren.
                                    Onderwijs = Burgerschapsvorming
 
Hoe kan het onderwijs eruit zien? 
Verschillen in aanpak en eigen invulling van scholen is mogelijk. De ene school is de andere niet. Op basis van levensbeschouwelijke en onderwijskundige principes, de grootte van de school en de leerlingpopulatie ontwikkelt iedere school de eigen pedagogisch-didactische aanpak. Daarbij bouwt het voort op bestaande initiatieven, maakt het keuzes en zoekt het bijpassende programma's en materialen en geeft het zó de eigen invulling aan burgerschap.
 
Oude wijn in nieuwe kruiken?
Scholen doen al veel aan 'waardenoverdracht', maar deze programma's werken niet in de praktijk. Je kunt wel de kennis hebben en weten hoe het moet, maar je moet je er ook naar gedragen. Maatschappelijke betrokkenheid ontstaat door ervaringen in dagelijkse relaties. Daarom is het niet alleen het aanleren van kennis, vaardigheden en houdingen, maar vooral het toepassen van deze nieuw verworven competenties in de praktijk (ervaringen).
De school als oefenplaats voor burgerschap
Vertel maar