Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Profi Pendi, het samenwerkingsverband (SWV)
          waar onze school bij hoort

 
Wat is passend onderwijs?
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperkingen. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Als leerlingen ondersteuning nodig hebben, wordt dat georganiseerd, als het even kan op de reguliere basisschool. Bijvoorbeeld extra begeleiding of aangepast lesmateriaal.
Als onderwijs op een speciale (basis) school nodig is, is dat ook mogelijk.
 
Wat is een samenwerkingsverband?
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden (opgenomen in de schoolondersteuningsprofielen, het zogenaamde SOP), welke kinderen een plek kunnen krijgen in speciaal (basis) onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen. Het samenwerkingsverband stemt de plannen af met de gemeenten in de regio.
Alle scholen voor regulier en speciaal (basis) onderwijs (met uitzondering van instellingen cluster 1 en 2) maken deel uit van een samenwerkingsverband. Dat samenwerkingsverband ontvangt vrijwel al het geld voor de ondersteuning in het onderwijs. Zij hebben vastgelegd in het ondersteuningsplan hoe ze het geld voor die extra ondersteuning inzetten.
Het onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen (cluster 1) en aan kinderen met gehoorproblemen of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2) wordt in een landelijk systeem georganiseerd.
 
Wat is de zorgplicht?
Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit houdt in dat ze verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Deze zorgplicht is opgenomen in de Wet passend onderwijs. 
 
Profi Pendi, het samenwerkingsverband (SWV), waar onze school bij hoort
Bij samenwerkingsverband Profi Pendi horen alle vestigingen van basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen en de vestiging in Houten van de Berg en Boschschool voor speciaal onderwijs cluster 4. Ook behoren tot het samenwerkingsverband scholen voor speciaal onderwijs van cluster 3 en 4 waarvan de vestigingen gelegen zijn buiten het gebied van Profi Pendi. Deze scholen hebben ervoor gekozen aan het samenwerkingsverband deel te nemen, omdat er kinderen naartoe gaan die in onze regio wonen.
 
Doelstelling
Profi Pendi heeft als doel een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, binnen en tussen de deelnemende scholen, te realiseren en wel zo dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en dat leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs krijgen.
 
Profi Pendi, uitvoering van de doelstelling
De schoolbesturen in het gebied van SWV Profi Pendi zijn zich bewust van hun zorgplicht.
Het uitgangspunt is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen op de reguliere basisschool. Daar zal men zich sterk voor maken. Het zal niet altijd mogelijk zijn, want niet alle gespecialiseerde vormen van ondersteuning kunnen worden geboden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. Doordat naast de scholen voor SBO en SO binnen Profi Pendi ook SO-scholen buiten deze regio deelnemen aan het samenwerkingsverband, kan worden voldaan aan de wettelijke plicht om voor leerlingen, die in verband met hun ondersteuningsbehoeften niet worden toegelaten tot een school in het gebied van het SWV, een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Voor leerlingen die naast specifieke onderwijsbehoeften ook vormen van jeugdzorg nodig hebben, zijn met de gemeenten in de regio afspraken gemaakt. Maar dat niet alleen, de gemeenten en het onderwijs trekken nauw samen op als onderwijs en zorg elkaar nodig hebben.
 
Basisondersteuning op de scholen van Profi Pendi
Basisondersteuning omvat de ondersteuningsvoorzieningen die alle scholen in het gebied moeten kunnen bieden. In het SOP van de school staat vermeld wat de school kan bieden.
 
Extra ondersteuning in het SWV
Naast de ondersteuning die de basisscholen kunnen bieden, kan het SWV meedenken over mogelijkheden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan vaak worden gegeven op de eigen basisschool, bijvoorbeeld in de vorm van een arrangement. Het kan ook dat plaatsing elders passender is, op één van de vier scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO). Daarnaast zijn er verschillende soorten scholen voor speciaal onderwijs (SO).
 
De route naar extra ondersteuning - Multidisciplinair overleg (MDO)
Overleg op de basisschool met ouders, leerkracht, IB'er en de Collegiaal Consultant uit het onderwijsexpertisecentrum (OEC) noemen we het Multidisciplinair Overleg (MDO). In de meeste van onze gemeenten is het ook gebruikelijk dat een lid van het jeugd/sociaal team (of breed sociaal loket) aanwezig is. Om ter plekke af te stemmen of afspraken te maken over een aanpak waar onderwijs en zorg elkaar raken. Ook andere deskundigen kunnen deelnemen. Het gaat er om dat alle belanghebbenden met elkaar komen tot een werkwijze om aan de benodigde ondersteuning tegemoet te komen.
 
Naar SBO of SO - toelaatbaarheidsverklaring
Om onderwijs te mogen volgen op een school voor SBO of SO, moet het SWV de leerling toelaatbaar verklaren. Daaraan vooraf gaan altijd enkele MDO's, waarin de deelnemers uiteindelijk met elkaar vinden dat plaatsing op een SBO of SO de beste ondersteuning biedt. Er worden altijd afspraken gemaakt tussen basisschool en de speciale (basis) school voor evaluatie en informatie om de leerling te volgen en zo mogelijk terug te plaatsen naar het regulier basisonderwijs.
 
Samenwerking met ouders
De concrete invulling van educatief partnerschap tussen school en ouders is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van school en ouders samen. In de standaarden voor de basisondersteuning heeft het SWV wel een aantal voorwaarden benoemd voor constructieve samenwerking met ouders.
 
Medezeggenschap en passend onderwijs
Ouders en personeel van de scholen in het SWV hebben op twee niveaus medezeggenschap.
  • Advies over het schoolondersteuningsprofiel (SOP) door de MR van de school
  • Instemming met het ondersteuningsplan door de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Profi Pendi. Zie voor de actuele samenstelling van de OPR: www.profipendi.nl
Op www.steunpuntpassendonderwijs.nl staat veel informatie over medezeggenschap.
 
Het Ondersteuningsplan is op de site te vinden, via: http://profipendi.nl/scholen-ondersteuningsplan.html.
 
Bronnen: www.passendonderwijs.nl, www.profipendi.nl en www.steunpuntpassendonderwijs.nl 

Zie tot slot de Ambitie Top 10 van Profi Pendi.


Contactgegevens Profi Pendi:

Profi Pendi

Dukatenburg 101

3437 AB Nieuwegein

030 2751288

www.profipendi.nl

info@profipendi.nl

Vertel maar