Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen

 Verschil van inzicht. Hoe te handelen?

Voorop staat dat ouders/verzorgers van kinderen samen met het team die stappen in werking zetten die nodig zijn om het kind zo optimaal mogelijk te begeleiden. Daarbij zijn ouders/verzorgers van kinderen en teamleden bondgenoten met één gemeenschappelijk doel: het welbevinden van het kind.
 
Ouders/verzorgers van kinderen zijn mét het team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvoeding van het kind. In principe draagt de ouder de verantwoordelijkheid buiten de school, terwijl het team verantwoordelijk is binnen de school. Veelal zitten ouders/verzorgers van kinderen op één lijn met het team daar waar het gaat om keuzes die gemaakt moeten worden in het belang van dat kind. Normaliter worden deze van belang zijnde keuzes op basis van argumenten in samenspraak met ouders/verzorgers gemaakt, waarbij de ouder/verzorger afgaat op de deskundigheid van het team inzake onderwijs en opvoeding en het team rekening houdt met de gevoelens en wensen van ouders/verzorgers als éérstverantwoordelijken. Er kunnen zich evenwel situaties voordoen, waarbij er sprake is van verschil van inzicht. Hoe dan te handelen?

Verschil van inzicht. Hoe dan te handelen?
De school moet en wil zich profileren in het geven van kwalitatief goed onderwijs. Dit betekent dat het team in samenspraak met ouders en medezeggenschapsraad organisatorische en onderwijsinhoudelijke keuzes maakt om dat hogere doel te bereiken. Het kan niet zo zijn, dat individuele ouders het bereiken van dit doel kunnen tegenwerken. Kiezen voor de Egbertusschool betekent kiezen voor de onderwijsinhoudelijke en organisatorische kant van deze school. Invloed uitoefenen op deze werkwijze kan alleen via de gebruikelijke weg: via het overleg dat de school met ouders organiseert (informatieavonden, enquêtes, ouderpanel, gesprekken met directie en team) en via de medezeggenschapsraad. Botweg medewerking weigeren zit er dus niet in. Ouders/verzorgers van kinderen kunnen kiezen (instemmen met de gebruikelijke werkwijze) of delen (een school kiezen die beter bij hen past).
Concreet betekent dit, dat ouders/verzorgers instemmen met de activiteiten in het kader van de leerlingenzorg zoals deze binnen de groep en binnen de school worden georganiseerd.
Op het moment deze activiteiten consequenties hebben voor de plaats van het kind binnen de groep, dan wel binnen de school, wordt het verhaal anders.
Zittenblijven dan wel een groep hoger gaan, kan alleen met instemming van de ouders/verzorgers. Het aanmelden van het kind bij een externe instantie voor onderzoek, dan wel aanmelding bij het MDO in het kader van een eventuele verwijzing naar een school voor SBaO, kan eveneens niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders/verzorgers.
Bij verschil van inzicht heeft de ouder/verzorger het laatste woord.
 
Verklaring ondertekenen
De school kan onder voorwaarden akkoord gaan met de wens van de ouders/verzorgers, ook al zou dit betekenen dat de ontwikkeling van het kind trager verloopt dan het team voorstaat. De ouders/verzorgers dienen dan bereid te zijn een verklaring te ondertekenen, waarin zij aangeven dat het team niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de consequenties van het niet akkoord gaan van de ouders/verzorgers met de door het team voorgestelde maatregelen. Een tweede voorwaarde is dat de ouders/verzorgers verklaren geen claim te leggen op extra hulp boven op de hulp die het kind nu al verkrijgt.
Het kind kan vervolgens zijn schoolloopbaan in eigen groep op eigen school vervolgen, tenzij:
  • het besluit van de ouders/verzorgers betekent dat het kind zich niet verder meer ontwikkelen kan op de Egbertusschool. Een dergelijk besluit druist in tegen de onderwijskundige principes van de school. Je mag van de school niet verwachten, dat zij medewerking verleent aan stilstand of zelfs achteruitgang in ontwikkeling van een kind!
  • het besluit van de ouders/verzorgers betekent dat andere kinderen zich onvoldoende kunnen ontwikkelen in de groep. Hun ontwikkeling wordt door de aanwezigheid van het kind geremd. Ook dan kun je van een school niet verwachten, dat zij hieraan de medewerking verleent!
Kiezen of delen 
In bovengenoemde gevallen wordt het voor de ouder/verzorgers dus kiezen of delen. Het is van het allergrootste belang situaties, zoals hierboven beschreven, te voorkomen. Goede informatievoorziening kan daartoe het geëigende middel zijn. Ouders die vanaf het begin van zorgelijke ontwikkelingen rondom hun kind geïnformeerd worden, meedenken en meedoen, zullen eerder geneigd zijn de goedbedoelde adviezen van professionele hulpverleners (teamleden!) ter harte te nemen, dan wanneer zij onverwachts met het slechte nieuws worden overvallen!
 
Bondgenoten neem je mee op reis!

Zie ook: Klachtenregeling.
Vertel maar