Egbertusschool
samen leven en leren in veilige omgeving
Respect
Plezier
Veiligheid
Samen
  Leerstofaanbod groep 7

Hieronder ziet u per vakgebied de globale leerstof voor groep 7. Ook vindt u informatie wat u thuis kunt oefenen met uw kind. 

Rekenen

Kommagetallen
 • Hoofdrekenend optellen en aftrekken met kommagetallen.
 • Cijferend optellen en aftrekken met kommagetallen.
 • Cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen en de komma plaatsen o.b.v. de schatting.
Procenten
 • Kennen van de breuken die gebruikt kunnen worden bij percentages als 50%, 25%, 12,5%, 75%, 20%, 10% en 30%.
 • Bij het rekenen met percentages kiezen tussen rekenen met breuken en via 1%.
Breuken/kommagetallen
 • (hoofdrekenend) vermenigvuldigen met benoemende en onbenoemende kommagetallen.
 • Een kommagetal vermenigvuldigen met en delen door 10 of 100.
 • Handig vermenigvuldigen met breuken en kommagetallen door ombouwen en splitsen.
 • Delen met breuken in contexten.
Thema scheepvaart
 • Gevarieerde toepassingen: procenten, inhoudsberekeningen, verbruik, afstand-tijdberekeningen, kompas, plaatsbepaling en richting, schaalberekening.  

 Meten/meetkunde
 • Hoogten bepalen door gebruik te maken van de verhoudingen tussen de hoogte en de lengte van de schaduw.
Tip: 
Op rekenweb en online klas kun je allerlei manieren vinden om sommen te oefenen.

Taal
Bij taal zijn de leerdoelen opgesplitst in verschillende domeinen, te weten spreken en luisteren, taalbeschouwing, stellen en woordenschat. De thema's waarover we werken zijn tijd, kopen en betalen en natuur. De doelen staan hieronder per domein beschreven.

Spreken en luisteren
 • Gericht luisteren naar een boodschap met het doel de informatie door te geven.
 • Elkaar informeren over een onderwerp.
 • Een mening vormen over een onderwerp.
 • Een probleemoplossend gesprek voeren.
Taalbeschouwing
 • Herhalen van de naamwoordgroep, het onderwerp en het gezegde.
 • Leren wat een voorzetsel is.
 • Hoofdletters en leestekens bepalen.
 • Met (onbedoelde) taalhumor kennismaken.
​​Stellen
 • Het onderscheid maken tussen feiten, meningen en relatieve begrippen.
 • Een dialoog voor een verhaal schrijven.
 • Een spannend, gestructureerd verhaal schrijven.
Woordenschat
 • Woorden die vallen onder reizen. Waaronder de categoriën: plezier, studie/werk, godsdienst, cultuur/natuur.
 • Gezondheidszorg met als categoriën: voorkomen, genezen, onderzoeken en behandelen.
 • Reclame met als categoriën: krant- en tijdschrift reclame, reclamedrukwerk, etherreclame, internetreclame, buitenreclame.
Tip:
Bekijk de doelen en breng het spelenderwijs aan de orde, wanneer een situatie zich voordoet. 

Spelling
Bij spelling leren we de volgende categorien aan:
 • Leenwoorden uit het Frans waarin de ou voor de oe en de eau voor de oo voorkomen.
 • Persoonsvormen en en voltooid deelwoorden.
 • Samengestelde woorden met tussen -S en tussen -N.
 • Woorden schrijven met een trema of een liggend streepje.
 • Regels over het gebruik van hoofdletters.

​Tip:
Wanneer je extra wilt oefenen, is BLOON een goede manier om te oefenen. Neem contact op met de juf, zodat zij een account voor je kan maken. 

Technisch Lezen
Bij technisch lezen werken we aan de volgende doelen:
 • Onderhouden van vlot lezen van woorden en zinnen.
 • Vloeiend lezen en teksten (intonatie: rustpunten, toon).
 • Toepassen, onderhouden en uitbreiden leesvaardigheid.
Tip:
Het is goed thuis te oefenen met lezen. Thuis is het vooral belangrijk dat het boek aansluit bij de belevingswereld van het kind. 
Vertel maar